206589366604036
  Previous Lecture (Bài giảng trước đó) Complete and continue (Hoàn thành và tiếp tục)  

  Lecture 8 - Common Sayings and Idioms (Thành ngữ và Câu nói thông dụng)

Lecture contents locked (Nội dung bài giảng bị khóa)
If you're already enrolled (Nếu bạn đã đăng ký), you'll need to login (bạn sẽ phải đăng nhập).
Enroll in Course to Unlock (Đăng ký khóa học để mở khóa)